КОМПЛЕКСНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРОГРАМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН ЖИТЛОМ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2013-2017 РОКИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
21 грудня 2012 року № 15

КОМПЛЕКСНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРОГРАМА
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН ЖИТЛОМ У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2013-2017 РОКИ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Комплексна соціально-економічна програма забезпечення громадян житлом у Миколаївській області на 2013-2017 роки розроблена відповідно до Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння іпотечному кредитуванню», Указу Президента України від 8 листопада 2007 року № 1077/2007 «Про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні та поліпшення забезпечення громадян житлом», з урахуванням Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 року № 1249, Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 року № 967, Порядку надання пільгових довготермінових кредитів сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 року № 584, Порядку часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 року № 853, Порядку забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 року № 140, Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 року № 343.
Завдяки реалізації положень вищевказаних нормативно-правових актів в Україні в цілому та у Миколаївській області зокрема реалізовується державна політика забезпечення громадян житлом.
Основною метою державної політики забезпечення громадян житлом є реалізація гарантій щодо житлових прав громадян;
створення умов для активізації житлового будівництва та залучення небюджетних джерел фінансування будівництва (фінансових ресурсів населення, підприємств, організацій, вітчизняних та іноземних підприємців, кредитів банків та інших джерел фінансування);
розвиток конкуренції в будівництві;
залучення інноваційних технологій до виробництва будівельних матеріалів.

Вирішення житлового питання громадян шляхом підвищення рівня доступності житла є важливою соціально-економічною передумовою стабілізації життя суспільства.
Доступність житла є складним багатогранним індикатором, який відображає хід ринкових реформ у житловій сфері, їх соціальну спрямованість, загальний стан соціально-економічних процесів у суспільстві, рівень довіри до комерційних інститутів.
Можливість поліпшення громадянами своїх житлових умов є важливим критерієм, що переплітається із демографічними, соціально-економічними характеристиками рівня достатку населення, параметрами бюджетно-нормативної та фінансово-кредитної системи, ціновою політикою у сфері житлового будівництва.

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ,
НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

У Миколаївській області за станом на листопад 2012 року за даними міст і районів області на квартирному обліку перебувають близько 19 400 сімей та одинаків, із яких приблизно третина перебувають на обліку понад 10 років. П'ятнадцять відсотків з усієї черги – це сім’ї та одинаки, які користуються правом першочергового та позачергового отримання житла.
Разом з тим близько третини населення проживає у незадовільних умовах – гуртожитках, комунальних квартирах, в орендованих квартирах, де забезпеченість житловою площею менше 9 м2 на одну особу.
Низький рівень доходів населення і насамперед жителів сільських населених пунктів, не співвідноситься з вартістю будівництва (придбання) житла, що робить неможливим вирішення житлових проблем громадянами самостійно, без підтримки держави.
В умовах сьогодення держава не в змозі у повній мірі забезпечити громадян, які потребують поліпшення житлових умов, безкоштовним житлом, тому єдиним можливим шляхом до скорочення кількості осіб, які перебувають на квартирному обліку, є створення накопичувального та відновлювального ресурсу за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів або фінансової підтримки держави громадянам.
Такі фінансово-кредитні механізми діють у державі та реалізовуються за
допомогою Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі – Фонд).
Структурним підрозділом Фонду у Миколаївській області є Миколаївське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» (далі – регіональне управління Фонду)
З метою вирішення житлового питання у Миколаївському регіональному управлінні Фонду зареєстровано 1250 сімей та одинаків.
З метою реалізації житлових програм регіональному управлінню Фонду за весь час його існування із бюджетів усіх рівнів було виділено 44, 584 млн. гривень, за рахунок яких 592 сім’ї поліпшили свої житлові умови, площа збудованого (придбаного) житла становить 31 776,0 кв. метрів.
Незважаючи на поліпшення житлових умов завдяки реалізації державних житлових програм, кількість осіб, які бажають скористатись зазначеними програмами, постійно збільшується.
2012 року з метою реалізації соціальних ініціатив Президента України та згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня № 343 почала діяти Програма здешевлення вартості іпотечних кредитів. За період з травня до грудня 2012 року за цією Програмою отримали житло 43 сім’ї. Основною причиною, що обмежує кількість потенційних позичальників, є сплата обов’язкового власного внеску в сумі 25 відсотків від вартості житла.
Розмір обов’язкового власного внеску для більшості жителів Миколаївської області із середнім рівнем доходу є непосильним і коливається від 50 до 100 тисяч гривень. Найбільш незахищеною категорією, яка потребує підтримки на сьогодні, є працівники бюджетної сфери, педагогічні та медичні працівники, рівень доходів яких порівняно з іншими категоріями працюючих в Україні є значно нижчим.
Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів комерційних банків та інші джерела наведено у паспорті Програми (додаток 1).

МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є підвищення рівня забезпечення громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, житлом шляхом удосконалення існуючого та запровадження нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла.

ШЛЯХИ І СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ

Проблему можливо розв’язати за допомогою:

забезпечення молоді житлом шляхом надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, компенсації відсоткових ставок кредитів комерційних банків, що надаються молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) або придбання житла згідно з чинним законодавством;

надання державної підтримки шляхом сплати за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів 30 відсотків вартості нормативної площі доступного житла (при цьому громадянин вносить на свій поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку, кошти в обсязі 70 відсотків вартості нормативної площі доступного житла);

надання пільгового іпотечного житлового кредиту згідно з чинним законодавством;

здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов шляхом відшкодування частини відсотків за іпотечним кредитом згідно з чинним законодавством;

надання цільової фінансової підтримки громадянам на обов’язковий власний внесок при здешевленні вартості іпотечних кредитів на будівництво (реконструкцію), придбання доступного житла за рахунок коштів місцевих бюджетів згідно з Порядком, затвердженим рішенням обласної ради та відповідними рішеннями місцевих рад.

Розв’язати проблему можливо шляхом:

удосконалення механізму інформування громадян у Миколаївській області щодо можливих шляхів вирішення житлового питання за допомогою цієї Програми. Популяризація Програми серед населення Миколаївської області шляхом висвітлення інформації у засобах масової інформації;

здійснення відбору забудовників житла, створення режиму найбільшого сприяння забудовникам з метою здешевлення вартості будівництва житла та пришвидшення темпів будівництва;

відбір банківських установ, що можуть надавати іпотечні кредити для забезпечення житлом громадян, у тому числі окремих категорій, у Миколаївській області із відсотковими ставками, що забезпечують доступність житла;

визначення критеріїв та вимог для об’єктів житлового будівництва, у яких жителі Миколаївської області можуть будувати (придбавати) житло;

надання цільової фінансової підтримки жителям Миколаївської області на обов’язковий власний внесок на безповоротній основі при здешевленні вартості іпотечних кредитів;

формування та ведення державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

визначення категорій жителів Миколаївської області, які мають право збудувати (придбати) житло в рамках цієї Програми;

визначення граничної (нормативної) площі та вартості квадратного метра житла, яку можуть збудувати (придбати) жителі Миколаївської області в рамках Програми;

надання податкових пільг забудовникам та жителям Миколаївської області, які збудували, отримали житло у рамках Програми;

проведення роботи щодо виділення земельних ділянок у районах області з метою будівництва житла у рамках реалізації цієї Програми;

створення умов для будівництва (придбання) житла у сільських населених пунктах Миколаївської області;

закріплення молодих спеціалістів у сільських населених пунктах Миколаївської області шляхом забезпечення їх житлом за місцем роботи.

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

Основними завданням Програми є:

розвиток та удосконалення механізмів, передбачених цією Програмою;

формування організаційних засад для залучення коштів фізичних, юридичних осіб та комерційних банків, інших джерел фінансування з метою зменшення питомої ваги бюджетних коштів у забезпеченні громадян житлом. Створення накопичувального та відновлювального ресурсу для реалізації Програми;

створення умов для забезпечення житлом молодих спеціалістів, направлених на роботу насамперед у сільську місцевість;

впровадження механізму надання цільової фінансової підтримки громадянам на обов’язковий власний внесок на безповоротній основі при здешевленні вартості іпотечних кредитів з метою підвищення рівня забезпеченості громадян житлом;

розвиток системи молодіжних житлових комплексів (житлово-будівельних кооперативів) та інших форм участі молоді в організації будівництва (придбання) житла;
впровадження механізму цільового виділення земельних ділянок для будівництва житла з метою реалізації Програми;

підготовка пропозицій щодо розроблення проектів реконструкції житлових будинків (будинків повторного застосування), будівель нежитлового призначення, будівництво нового житла.

Завдання і заходи Комплексної соціально-економічної програми забезпечення житлом громадян у Миколаївській області на 2013-2017 роки наведено у додатку 5.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ

Успішне виконання Програми дасть змогу забезпечити житлом 2531 сім’ю – жителів Миколаївської області, дозволить збудувати (придбати) 158039 кв. метрів житла.
Багатоваріантність механізмів забезпечення громадян житлом, передбачених Програмою, дозволить поліпшити житлові умови різних категорій громадян незалежно від їх віку, складу сім’ї тощо. Громадяни з різним рівнем доходів зможуть вирішити своє житлове питання.
Виконання Програми є запорукою впровадження нових фінансово-кредитних механізмів іпотечного кредитування, стабілізації суспільства, створення сприятливих умов для стабільної роботи підприємств, установ, організацій, збереження та створення нових робочих місць, активізації житлового будівництва в області, створення умов для підтримки будівельної галузі, будівництво житла на спеціально виділених для цього земельних ділянках, поліпшення демографічної ситуації у Миколаївській області.
Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3. Перелік земельних ділянок, виділених з метою виконання Програми, наведено у додатку 4.

ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел не заборонених чинним законодавством, у тому числі власних коштів громадян та коштів комерційних банків.
Необхідний обсяг фінансування будівництва (придбання) житла в рамках виконання Програми становить 394,091 млн. гривень, що дасть можливість забезпечити житлом 2531 сім’ю.

Щорічні обсяги фінансування за рахунок бюджетів усіх рівнів затверджуються відповідними радами у межах наявного фінансового ресурсу.
Прогнозний обсяг потреби у забезпеченні громадян житлом за рахунок коштів місцевих бюджетів наведено у додатку 2.

КООРДИНАЦІЯ І КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координацію виконання заходів Програми здійснює Координаційна рада з питань розвитку житлового будівництва у Миколаївській області. Координацію дій між виконавцями Програми здійснюють відповідальні виконавці Програми – Миколаївське регіональне управління державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації.
Миколаївське регіональне управління державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» раз на рік - до 15 квітня інформує профільні постійні комісії обласної ради про хід виконання Комплексної соціально-економічної програми забезпечення житлом громадян у Миколаївській області на 2013-2017 роки.
Миколаївське регіональне управління державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» щомісяця до 05 числа місяця, що настає за звітним періодом, подає до Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» звіт про використання бюджетних коштів.
Виконавці заходів Програми щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, надають відповідальному виконавцю інформацію про хід виконання заходів Програми.
Контроль за ходом виконання заходів Програми здійснює постійна комісія обласної ради з питань регулювання комунальної власності, приватизації та капітального будівництва.